Välkommen till LILLPITE Äventyrsplats

 

Kontaktpersoner

Projektgrupp 

Per-Erik Johansson

Rebecca Öhman

Maria Berggren

Pär Lundström

 

Lillpite Äventyrsplats – en plats för alla

 

Under hösten 2023 väcktes tanken om att skapa en mötesplats/äventyrsplats för alla (barn, unga, gamla) i Lillpite. Några entusiastiska personer i Lillpite IF startade en arbetsgrupp och kontaktade skolor i närområdet för att få ideér om vad äventyrsplatsen skulle innehålla. I januari 2024 kallade projektgruppen  till ett möte med alla i byn boende. Mötet var välbesökt med ett stort engagemang från de närvarande där alla fick komma till tals och ha ideér om vad ett sådant projekt skulle innehålla. Synpunkterna på förslaget togs in i projektet och en projektbeskrivning utformades. Vid mötet kunde även de som ville, anmäla sig till frivilliga arbetsinsatser i projektet. 

Projektet innebär att utveckla ett område kring vår befintliga idrottsplats till ett attraktivt komplement till det befintliga poolområdet. Området skall utökas med med en multiarena, lekplats och cykelbana som en plats för dagsturer, barnkalas/gemensamma aktiviteter, spontanidrott, lek och fysisk aktivitet.

Syftet med projektet är att Lillpite Älvdal med närliggande byar ska få ett nytt ställe för hälsofrämjande aktiviteter  och rörelse, samt utveckla träningsmöjligheter för barn och ungdom. 

Målsättningen är ett aktivitetsområde i fyra delar som ska stå klart år 2027. Aktivitetsområdet kommer att innehålla poolområde (finns redan idag), multiarena, lekparksyta, cykelbana/cykelcross (skidspår på vintern). En förutsättning för projektets genomförande är att vi får erforderliga tillstånd och att projektet kan finansieras till fullo.

Steg 1 2024: Offerter, finansiering, tillstånd  och bygglov ordnas

Steg 2 2025: Multiarenan färdigställs

Steg 3 2026: Lekområdet färdigställs. Invigning i samband med Lillpite If:s 100års jubileum.

 Steg 4 2027: Cykelbana färdigställs. Äventyrsplatsen är komplett.

Det kommer att krävas ett stort antal ideella och gemensamma insatser av byborna och vi hoppas att det skapar ett engagemang och en framtidstro som främjar sammanhållningen i byarna i Lillpite Älvdal. 

I inledningsskedet drivs projektet av en projektgrupp på fyra personer.  När det praktiska arbetena ska genomföras bildas arbetsgrupper för olika delmoment som ska genomföras. Lillpite IF är huvudansvarig för projektet.  När projektet är genomfört och besiktat kommer Lillpite IF att ansvara för tillsyn och underhåll av anläggningen. 

 Vi ser fram emot att bygga en gemensam anläggning för alla i byn boende.  Vill du veta mer kan du kolla på projektbeskrivningen och powerpointpresentationen här till vänster på websidan.